Đánh giá hồ sơ thầu

Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Nguyên tắc đánh giá, làm rõ hồ sơ dự thầu, sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch một giai đoạn hai túi hồ sơ ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu ...

Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
Sơ tuyển nhà thầu trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Việc sơ tuyển nhà thầu được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Đấu thầu.2. Trường hợp cần áp dụng sơ tuyển đối ...

Đánh giá hồ sơ dự thầu
Đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ dự thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, bao gồm:a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;b) ...

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hiệu chỉnh sai lệch trong sửa lỗi hồ sơ thầu. Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, ...

Sửa lỗi trong đấu thầu
Sửa lỗi trong đấu thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Sửa lỗi  trong đấu thầu là gì? bao gồm những gì? .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu bao gồm lỗi số học và các ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu theo nghị định 63/2014
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu1. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự ...

Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
Tiêu chuẩn và cách xác đính giá với gói thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp với việc xác định giá thấp nhất và cách xác định giá trong thầu.Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuậtSử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó phải quy ...

Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định đánh giá trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn xác định giá thấp nhất trong mua sắm hàng hóa Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm: Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp ...

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồmSử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm ...

Dịch vụ mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
Dịch vụ mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 27 tháng 6, 2011

Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong BDL trước sự chứng kiến của ...

Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
Các tiêu chuẩn dùng để đánh giá đối với gói thầu xây lắp
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 23 tháng 9, 2022

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó phải quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ thầu chuẩn nhất
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ thầu chuẩn nhất
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự ...

Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu thế nào?
Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu thế nào?
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Nguyên đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định ra sao? Xin cung cấp cho quý vị như sau: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu như sau:

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là gì?
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu là gì?
 • Đánh giá hồ sơ thầu
 • 25 tháng 6, 2021

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu được pháp luật quy định như thế nào? Căn cứ theo Điều 39 và 40 Luật đầu thầu 2013 thì