Hồ sơ đấu thầu

Hồ sơ dự thầu là gì?
Hồ sơ dự thầu là gì?
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 01 tháng 1, 2015

Hồ sơ dự thầu là gì ?Hồ sơ dự thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do nhà thầu lập bao gồm phần kê khai, đề xuất, cam kết nếu có và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của ...

Hồ sơ mời thầu là gì?
Hồ sơ mời thầu là gì?
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 01 tháng 1, 2015

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì ?Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu.Chủ ...

Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
Căn cứ lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 01 tháng 1, 2015

 Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( ...

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
Mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mở hồ sơ đề xuất về tài chính  một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật1. Kiểm tra niêm phong túi đựng các hồ ...

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật một giai đoạn hai túi hồ sơ  ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) 1. Mời thầu: a) Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ...

Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
Mời thầu trong tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Mời thầu: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn chế phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ ...

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp hồ sơ thầu ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp áp dụng đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, cụ thể ...

Lập hồ sơ mời thầu
Lập hồ sơ mời thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu1. Căn cứ lập hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và ...

Vai trò với chủ đầu tư trong đấu thầu
Vai trò với chủ đầu tư trong đấu thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Vai trò với chủ đầu tư trong đấu thầuThực hiện có hiệu quả yêu cầu về chất lượng công trình, tiết kiệm được vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ xây dựng công ...

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế bao gồm các yêu cầu cho một gói thầu làm căn cứ pháp ...

Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
Thẩm duyệt, danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Danh sách ngắn đối với  đấu thầu hạn chế:( Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu hạn ...

Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm ...

Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ mời sơ tuyển, phát hành hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) đối với đấu thầu rộng ...

Lập hồ sơ mời sơ tuyển
Lập hồ sơ mời sơ tuyển
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu: Giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn: ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ). Lựa chọn danh sách ngắn trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu ở ...

Làm rõ hồ sơ dự thầu
Làm rõ hồ sơ dự thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Làm rõ hồ sơ dự thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự ...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Tổ chức lựa chọn nhà thầu .( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu )1. Mời thầu:Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm b Khoản 1 ...

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranhCâu hỏiMột bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì?Trả lời:Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình ...

Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
Yêu cầu với hồ sơ thầu phi dịch vụ tư vấn
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( Kèm ...

Căn cứ lập hồ sơ mời thầu đối với thầu phi tư vấn
Căn cứ lập hồ sơ mời thầu đối với thầu phi tư vấn
 • Hồ sơ đấu thầu
 • 24 tháng 8, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. ( Kèm ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...