Lập hồ sơ thầu

Tiêu chí đánh giá  hồ sơ thầu
Tiêu chí đánh giá hồ sơ thầu
  • Lập hồ sơ thầu
  • 31 tháng 12, 2014

Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ.( Kèm ...

Đánh giá  hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
Đánh giá hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa
  • Lập hồ sơ thầu
  • 24 tháng 8, 2014

Tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hồ sơ thầu đối với mua sắm hàng hóa ( Kèm theo Nghị Định 63/2014 về đấu thầu ) Lập hồ sơ mời thầu cho quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế ...

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?
Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?
  • Lập hồ sơ thầu
  • 22 tháng 9, 2022

Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu quy định thế nào?

Quy trình thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu
Quy trình thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu
  • Lập hồ sơ thầu
  • 22 tháng 9, 2022

Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm: Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài ...