Chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
Theo phản ánh của Công ty, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu trước đó có quy định hạn mức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn như sau:"Gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phí tư vấn có giá gói thầu dưới 200 triệu đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự án đầu tư phát triển.Gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu dưới 50 triệu đồng".

Tuy nhiên, theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu tại Điều 56 có ghi: Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định này.

Tại Điều 54 của Nghị định có ghi các hạn mức áp dụng chỉ định thầu, nhưng không nêu hạn mức chỉ định thầu rút gọn. Công ty hỏi, trường hợp áp dụng hạn mức chỉ định thầu rút gọn nêu trên được quy định như thế nào?

Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trường hợp này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành ngày 15/8/2014) việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy trình thông thường hoặc rút gọn.

Theo đó, các gói thầu đáp ứng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu2013, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước và gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định này được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn; các gói thầu khác đủ điều kiện áp dụng chỉ định thầu nhưng không thuộc các trường hợp áp dụng chỉ định thầu theo quy trình rút gọn nêu trên thì phải áp dụng quy trình chỉ định thầu thông thường.

 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật