Gói thầu xây lắp là gì?

Gói thầu xây lắp là gì?


Xây lắp là gì? nếu theo dõi các văn bản pháp luật gần đây chúng ta sẽ không tìm được định nghĩa của cụm từ "xây lắp", quay trở về thời kỳ đầu năm 1999 tìm trong Nghị định 88/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế đấu thầu thì mới có định nghĩa "Xây lắp" là những công việc trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình, hạng mục công trình. Vậy gói thầu xây lắp là gói thầu để thực hiện những công việc trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, hạng mục công trình cụ thể nào đó theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.


Các hình thức đấu thầu đối với gói thầu xây lắp

Đối với gói thầu xây lắp được áp dụng gần như tất cả các hình thức đấu thầu gồm:

  • Chỉ định thầu
  • Chào hàng cạnh tranh
  • Đấu thầu hạn chế
  • Đấu thầu rộng rãi
  • Tự thực hiện
  • Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
  • TAG :

Danh mục

Loading...