Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là gì ?

 
Hồ sơ mời thầu trong hoạt động xây dựng là tài liệu do chủ đầu tư lập và phát hành cho nhà thầu để làm căn cứ chuẩn bị hồ sơ dự thầu.

Chủ đầu tư có thể giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu. Nội dung hồ sơ mời thầu gồm:
1. Thông tin về gói thầu;
2. Các yêu cầu nhà thầu kê khai, đề xuất;
3. Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
HSMT do người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và chỉ sử dụng cho một lần trong đấu thầu. HSMT áp dụng cho đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; trường hợp chỉ định thầu chủ đầu tư không lập HSMT mà chỉ lập hồ sơ yêu cầu.

Vậy hồ sơ yêu cầu là gì?
Hồ sơ yêu cầu là tài liệu do chủ đầu tư lập và gửi cho nhà thầu dự kiến chỉ định để làm căn cứ cho nhà thầu lập hồ sơ đề xuất. Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm:
1. Thông tin về gói thầu;
2. Yêu cầu nhà thầu kê khai, đề xuất;
3. Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

Có thể liên tưởng: HSMT và HSYC là đề bài thi tuyển sinh mà người ra đề thi là Chủ đầu tư (hoặc tư vấn giúp việc Chủ đầu tư) và thí sinh là các Nhà thầu.
#tuvandauthau #moithau #hosothau #thamdinhhosothau #thamdinhdauthau #thamdinhthau 

 

  • TAG :

Danh mục

Loading...