Có hủy thầu trong trường hợp này?

Ông Bách Đại Dũng hỏi: Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thời gian đóng, mở thầu trong hồ sơ yêu cầu và đăng tải trên báo đấu thầu không thống nhất. Thời gian đăng tải trên báo đấu thầu chậm hơn 2 ngày so với trong hồ sơ yêu cầu. Bên mời thầu không có công văn sửa đổi hồ sơ yêu cầu. Ông Dũng hỏi, như vậy có sai quy định không? Bên mời thầu phải khắc phục như thế nào?

Về vấn đề này, giải quyết như sau:

Khoản 3, Điều 17 Luật Đấu thầu quy định một trong các trường hợp hủy thầu là hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

Theo đó, trường hợp thời điểm đóng thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu không thống nhất với thông báo mời chào hàng làm ảnh hưởng đến các mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế thì chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền quyết định hủy thầu theo quy định nêu trên.

Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu phải đền bù chi phí cho các bên liên quan theo quy định tại Điều 18 Luật Đấu thầu.

  • TAG :