Chúng tôi là chi nhánh khi tham gia đấu thầu bị loại có đúng không?

Chúng tôi là chi nhánh khi tham gia đấu thầu bị loại có đúng không?

"Trong trường hợp chi nhánh được người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền (cả về chữ ký và con dấu) thì người được ủy quyền có thể dùng chữ ký và con dấu của Chi nhánh để tham dự thầu. Nhưng Công ty vẫn là đơn vị tham dự thầu với tư cách pháp nhân chứ không phải là chi nhánh và Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 như sau":

Theo Khoản 3,4 – Điều 92 – Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định:

3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Như vậy, chi nhánh của pháp nhân không thể tham dự thầu với tư cách là nhà thầu độc lập; chi nhánh của pháp nhân không có tài sản độc lập và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

Trong trường hợp chi nhánh được người đại diện pháp luật của Công ty ủy quyền (cả về chữ ký và con dấu) thì người được ủy quyền có thể dùng chữ ký và con dấu của Chi nhánh để tham dự thầu. Nhưng Công ty vẫn là đơn vị tham dự thầu với tư cách pháp nhân chứ không phải là chi nhánh và Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 2013 như sau:

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

b) Hạch toán tài chính độc lập;

c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

  • TAG :